PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

FIRMA Patrik Dürl & Partner, IČ: 61305006, se sídlem: Johanitská 290/44,
Praha 8- Březiněves, PSČ: 182 00
(dále jen „Patrik Dürl & Partner“)


OBECNÁ USTANOVENÍ
Cílem tohoto Prohlášení o ochraně a zpracování osobních údajů, je informování o tom, jak a pro jaké účely firma Patrik Dürl & Partner získává, uchovává a dále zpracovává vaše osobní údaje v rámci své činnosti pojišťovacího zprostředkovatele, tedy v souvislosti se zprostředkováním uzavření pojistných smluv s pojišťovnami. Na ochranu osobních údajů klademe velký důraz.  Osobní údaje, které zpracováváme, považujeme za důvěrné, zachováváme o nich mlčenlivost, klademe důraz na bezpečnost při jejich zpracování, na výběr smluvních partnerů a přísné dodržování zákonných pravidel zpracování.

Zpracování osobních údajů je nezbytnou součástí a podmínkou pro poskytování zprostředkovatelské činnosti. Naší povinností je zprostředkovatelskou činnost vykonávat s odbornou péčí, přičemž osobní údaje zpracováváme proto, abychom mohli doporučit tu nejvýhodnější nabídku na základě analýzy nabídky pojišťoven, a abychom vám mohli poskytnout další služby spojené se zprostředkováním a správou pojistných smluv.  

Účelem tohoto Prohlášení o ochraně a zpracování osobních údajů (dále „Prohlášení ”) je informovat vás o tom, jak a proč shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje, o vašich právech a o tom, jak tato práva můžete uplatňovat, a jaká opatření jsme přijali k ochraně vašich osobních údajů a k uplatnění vašich práv.

Osobními údaji jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, tedy vás, pokud jste fyzickou osobou, a/nebo vašich zaměstnanců a/nebo vašich rodinných příslušníků či dalších fyzických osob, pokud nám tyto údaje poskytnete (dále „Osobní údaje“). Údaje o zdravotním stavu patří mezi tzv. zvláštní kategorie Osobních údajů, někdy také nazývané jako „citlivé“ Osobní údaje.

Firma Patrik Dürl & Partner, se zavázala chránit vaše osobní údaje a postupuje v souladu s nařízením (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ nebo“GDPR“), ode dne účinnosti nařízení, se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a o změně některých zákonů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, občanským zákoníkem a dalšími souvisejícími právními předpisy.
Firma Patrik Dürl & Partner, se sídlem IČ: 61305006, se sídlem Johanitská 290/44, Praha 8- Březiněves, PSČ: 182 00 (dále jen „zprostředkovatel pojištění“, „správce údajů“ nebo „my“) zpracovává vaše Osobní údaje v souvislosti se zprostředkováním pojistné smlouvy mezi vámi a pojistitelem/pojišťovnou a dalšími činnostmi, které souvisí s výkonem práv a povinností podle takové pojistné smlouvy, včetně likvidace pojistných událostí. V případech, kdy oslovujeme zájemce o 
pojištění, předkládáme návrhy na uzavření pojistných smluv a provádíme přípravné práce směřující k jejich uzavření, jsme obvykle v postavení správce Osobních údajů. Pokud přímo uzavíráme pojistné smlouvy jménem a na účet pojišťovny či poskytujeme pomoc při správě pojištění a vyřizování nároků z pojistných smluv, jsme v postavení zpracovatele Osobních údajů.  Správcem Osobních údajů bude v takovém případě naše partnerská pojišťovna, pro kterou a z jejíhož pověření tyto činnosti zajišťujeme a které vaše Osobní údaje předáváme.

Toto Prohlášení je vydáno za účelem zajištění informační povinnosti firmy Patrik Dürl & Partner jako správce dle čl. 13 GDPR.


OSOBNÍ ÚDAJ
Osobní údaj definuje zákon o ochraně osobních údajů jako jakoukoliv informaci týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Jde o údaj, který je spojený s určitou osobou, který sám o sobě nebo v kombinaci s jinými údaji může vést k identifikaci určité osoby. Subjektem údajů je vždy pouze fyzická osoba. Pokud s námi tedy uzavřete smlouvu o poskytování služeb buď jako fyzická osoba nebo jako fyzická osoba podnikající („OSVČ“), pak jste ve smyslu zákona subjektem údajů a údaje, které o Vás zpracováváme, jsou údaje osobní. Osobním údajem však nejsou anonymní či agregované údaje, tedy údaje, které od počátku nebo na základě provedení zpracování nelze spojit s určitou osobou, ale jedná se o výsledek vzniklý souhrnem množství jednotlivých informací.ÚČEL, PRÁVNÍ DŮVOD A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Pro rozsah zpracování vašich osobních údajů je rozhodující účel jejich zpracování. Zatímco pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo na základě zákona (tedy bez vašeho souhlasu), v případě jiných účelů vás musíme nejprve požádat o souhlas.


Při výkonu zprostředkovatelské činnosti Osobní údaje zpracováváme za účelem:
(i)     předkládání návrhů na uzavření pojistných smluv a provádění přípravných prací směřující k uzavření pojistných smluv, včetně jednání o smluvním vztahu,  
(ii)      správy pojistných smluv a vyřizování nároků z pojistných smluv, včetně likvidace pojistných událostí,
(iii)    plnění dalších povinností a závazků dle smlouvy s vámi, resp. uplatňování práv z takové smlouvy, byla-li taková smlouva uzavřena (včetně např. fakturace našich služeb),
(iv)    předkládání návrhů na uzavření pojistných smluv před či po ukončení vaší stávající pojistné smlouvy za účelem uzavření výhodnější pojistné smlouvy na nadcházející období,
(v)     plnění povinností, které nám ukládají právní předpisy v oblasti pojišťovnictví či předpisy týkající se opatření proti tzv. praní špinavých peněz,
(vi)    zasílání obchodních sdělení, jako jsou např. informace o námi zprostředkovávaných nabídkách pojistných produktů na trhu či informace o námi pořádaných akcích (dále jen souhrnně „marketingové účely“), pokud jste nám poskytli souhlas s využitím vašich kontaktních údajů pro tyto účely nebo pokud a v rozsahu v jakém jsme k takovému zasílání oprávněni dle platných právních předpisů (např. zákon 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti).

Z důvodu vašeho postavení zájemce o pojištění vás samotných a/nebo vašich zaměstnanců a/nebo vašich rodinných příslušníků potřebujeme znát Osobní údaje, abychom mohli zprostředkovat pojištění
 a vykonávat činnosti dle bodů (i) až (v) výše ve vztahu k vám, vašim zaměstnancům, rodinným příslušníkům a/nebo třetím osobám, jejichž Osobní údaje nám poskytnete.  Naopak případné udělení
souhlasu ke zpracování Osobních údajů pro marketingové účely dle bodu (vi) je zcela dobrovolné a není podmínkou pro poskytnutí našich zprostředkovatelských služeb a svůj souhlas k těmto účelům můžete kdykoli odvolat.


PRÁVNÍ ZÁKLAD
Firma Patrik Dürl & Partner v postavení pojišťovacího makléře
V případě, že ve vztahu vůči vám vystupujeme jako pojišťovací makléř dle § 8 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů (dále „Zákon“), zpracováváme Osobní údaje, s výjimkou údajů o zdravotním stavu a genetických údajů z poskytnuté zdravotnické dokumentace, zahrnující zejména vaše predispozice k různým chorobám a onemocněním, na základě plnění smlouvy a provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi vámi a námi dle § 8 odst. 1 Zákona nebo na základě našeho oprávněného zájmu.
Pokud zpracováváme Osobní údaje, které jsou zároveň údaji a zdravotním stavu nebo genetickými údaji, zpracováváme tyto tzv. zvláštní kategorie údajů (citlivé údaje) na základě vámi uděleného souhlasu (který zahrnuje i jejich poskytnutí příslušné pojišťovně).
V případě, že vyžadujeme váš souhlas (resp. souhlas fyzické osoby, jež je subjektem údajů) se zpracováním Osobních údajů a vy (resp. subjekt údajů) se rozhodnete jej neudělit či jej odvolat, důsledkem může být to, že nebudeme moci provést úkony nezbytné k tomu, abychom vám poskytli některé naše služby. Je tomu tak zejména proto, že udělení souhlasu s poskytnutím Osobních údajů včetně zejména citlivých Osobních údajů je obvykle podmínkou pro uzavření pojistné smlouvy mezi vámi a pojišťovnou.

Firma Patrik Dürl & Partner v postavení pojišťovacího agenta
V případě, že ve vztahu vůči vám vystupujeme jako pojišťovací agent či pojišťovací zprostředkovatel dle § 5 až 7 Zákona (tedy smluvní vztah jsme uzavřeli s pojišťovnou, nikoli s vámi), zpracováváme Osobní údaje, včetně údajů o zdravotním stavu a genetické údaje, na základě vámi uděleného souhlasu. O poskytnutí souhlasu platí totéž, co je uvedeno v bodě výše.

Zpracování Osobních údajů vašich zaměstnanců, rodinných příslušníků či dalších osob
Abychom vyhověli vašemu požadavku na zprostředkování uzavření pojistné smlouvy s pojišťovnou, zpracováváme příležitostně také Osobní údaje vašich zaměstnanců, rodinných příslušníků a/nebo dalších fyzických osob, které jsme od vás získali. Bez ohledu na to, zda jsme ve vztahu k vám v postavení pojišťovacího makléře, agenta či jiného zprostředkovatele (viz výše), zpracováváme takové Osobní údaje jen za účelem a v rozsahu nezbytném pro zprostředkování uzavření pojistné smlouvy ve prospěch těchto fyzických osob (pojištěnců), jejichž Osobní údaje nám poskytnete.  V některých případech můžeme vyžadovat, aby nám tyto třetí osoby udělily souhlas se zpracováním svých Osobních údajů, a v těchto případech budeme požadovat vaši součinnost nezbytnou k zajištění takového souhlasu. O poskytnutí souhlasu platí totéž, co je uvedeno v bodě výše.

Zpracování nezbytné pro plnění zákonných povinností či ochranu oprávněných zájmů
Bez ohledu na to, zda jsme ve vztahu k vám v postavení pojišťovacího makléře, agenta či jiného zprostředkovatele (viz výše), zpracováváme Osobní údaje také pro splnění právních povinností v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů (např. ve vztahu ke kontaktním údajům pro účely fakturace v souladu s předpisy v oblasti účetnictví a daní, předpisů týkajících se opatření proti tzv. praní špinavých peněz atp.), v souladu s příslušnými pravidly a pokyny vydanými ČNB (např. za účelem možnosti prokázání vynaložení odborné péče při naší zprostředkovatelské činnosti podle § 21 Zákona), a dále případně na základě našeho oprávněného zájmu jakožto správce údajů či oprávněného zájmu pojistitele/pojišťovny, který spočívá v určení, ochraně a výkonu našich právních nároků nebo nároků pojistitele/pojišťovny. K takovému zpracování může docházet i po ukončení smlouvy (mezi vámi a námi, případně mezi vámi a pojistitelem/pojišťovnou).


ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ, JEJICH ZDROJ A DOBA ZPRACOVÁNÍ
Vaše Osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který nám poskytnete prostřednictvím vyplněných dotazníků, sdělíte osobně, telefonicky nebo elektronicky podle typu pojištění, o jehož zprostředkování máte zájem, a dále v rozsahu nutném k zajištění plnění z pojistných smluv či správy nároků z nich. Osobní údaje tedy získáváme především přímo od vás, a dále od osob, které ve váš prospěch uzavírají pojištění, jakožto i od pojišťoven a dalších partnerů a osob, které nám poskytnou údaje související s vaším pojištěním nebo u kterých si tyto údaje ověřujeme. Konkrétní typ a rozsah Osobních údajů vždy závisí na účelů zpracování, např. typu poptávaného či sjednávaného pojištění či typu škodné události. Jedná se zejména o následující údaje: údaje Identifikační a kontaktní údaje,
jméno, příjmení a titul, rodné číslo (popř. datum a místo narození, pokud vám rodné číslo nebylo přiděleno), korespondenční adresa, adresa trvalého pobytu, státní občanství a stát narození, pohlaví, telefonní (popř. faxové) číslo, emailová adresa, pracovní pozice, plat, výška a hmotnost, údaje z průkazu totožnosti a řidičského průkazu, číslo průkazu, vydávající orgán, doba platnosti průkazu, místo narození; údaje o zdravotním stavu a genetické údaje, zahrnující zejména vaše predispozice k různým chorobám a onemocněním, pokud máte zájem o pojištění, zajištění plnění z pojistných smluv či správy nároků z nich, pro které je nezbytné tyto údaje posoudit, a tyto údaje nám dobrovolně předáte, údaje z kupní smlouvy, leasingové smlouvy, nájemní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o úvěru, údaje z katastru nemovitostí, údaje o vaši nemovitosti a domácnosti (např. plochu nemovitosti, rok kolaudace nemovitosti, počet členů domácnosti), údaje z účetnictví, údaje o osobním majetku, o vašem automobilu (např. kopie technického průkazu, nadstandardní výbava vozidla, zabezpečení vozidla, ujeté km), údaje z pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, pokud máte zájem o pojištění, zajištění plnění z pojistných smluv či správy nároků z nich, pro které je nezbytné tyto údaje posoudit, a tyto údaje nám dobrovolně předáte,
Vaše Osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, která je nezbytná pro naplnění účelů uvedených v článku 4 výše.  Osobní údaje budeme zpracovávat vždy minimálně po dobu trvání pojistné smlouvy, ve vztahu ke které jsme pojišťovacím zprostředkovatelem. Pokud nedojde k uzavření pojistné smlouvy, nebo pokud již došlo k ukončení pojistné smlouvy, budeme dále zpracovávat Osobní údaje jen, pokud je to nezbytné ke splnění právní povinnosti po dobu určenou právními předpisy (jako jsou např. výše zmíněné předpisy v oblasti účetnictví nebo předpisy proti praní špinavých peněz), nebo pokud to po nás vyžadují či nás k tomu opravňují pravidla a pokyny ČNB (např. povinnost zajistit uchovávání dokumentace vyhotovené v souvislosti se zprostředkováním pojistných produktů po dobu zohledňující běh promlčecích lhůt, za účelem možnosti prokázání vynaložení odborné péče). Některé Osobní údaje můžeme rovněž uchovávat na základě našeho oprávněného zájmu, spočívajícího v určení, ochraně a výkonu našich právních nároků, a to po dobu trvání promlčecích lhůt (dle současné právní úpravy v délce maximálně 15 let) nároků vyplývajících nebo souvisejících s našimi zprostředkovatelskými činnostmi, prodlouženou o 1 rok s ohledem na ochranu našich právních nároků. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení budeme Osobní údaje zpracovávat v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení.
V případě, že jste poskytli souhlas se zpracováním svých osobních údajů a tento souhlas odvoláte, ukončíme zpracování vašich osobních údajů pro účely, pro které byl souhlas udělen; takové odvolání souhlasu však nemá vliv na zákonnost předchozího zpracování založeného na tomto souhlasu (tj. před jeho odvoláním), ani na zákonnost zpracování Osobních údajů na základě jiných právních důvodů, než je udělený souhlas (např. oprávněný zájem či splnění právní povinnosti).


SDÍLENÍ A PŘEDÁVAÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje, které shromažďujeme výše popsanými způsoby, můžeme sdílet se třetími stranami, které zajišťují poskytování pojištění nebo zajišťují některé služby související se zajištěním zprostředkování pojištění, administrativní podporou či využívání softwarových prostředků. Tyto osoby jsou tak v postavení správců nebo zpracovatelů Osobních údajů.
Vaše Osobní údaje tak můžeme poskytovat resp. je sdílet zejména s následujícími příjemci, kteří budou obvykle v postavení správců:

(i) s partnerskými pojistiteli/pojišťovnami, jejichž seznam Vám poskytneme na vyžádání;
(ii)  se státními orgány nebo jinými třetími osobami při plnění povinností dle právních předpisů nebo je-li to nezbytné pro uplatňování našich práv (např. Česká národní banka, soudy, orgány činné v trestním řízení, správci daně a další).
Vaše Osobní údaje dále můžeme sdílet zejména s následujícími příjemci, kteří jsou v postavení zpracovatelů:
(i)       s dodavateli našich IT systémů, kteří mohou mít v určitých případech přístup k vašim Osobním údajům;
(ii) s podřízenými zprostředkovateli pojištění, včetně zprostředkovatelů mimo Evropskou unii, pokud budete chtít zprostředkovat pojištění s pojistitelem mimo Evropskou unii;
(iii)   s externími právními zástupci, pokud je to nezbytné pro uplatňování našich práv nebo pro ochranu našich oprávněných zájmů.
Se zpracovateli Osobních údajů dle předešlého odstavce jsme uzavřeli smlouvy o zpracování Osobních údajů, které zaručují nejméně stejnou úroveň ochrany vašich Osobních údajů jako tyto Zásady ochrany Osobních údajů.
Seznam aktuálních zpracovatelů vašich osobních údajů Vám bude zaslán na vyžádání.


ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A ZABEZPEČENÍ ÚDAJŮ
Vaše Osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaným způsobem v informačních systémech. Zavedli jsme a udržujeme nezbytná přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší obchodní praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku pro subjekty údajů. Zároveň zohledňujeme stav technologického vývoje s cílem chránit Osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat zejména přijetí přiměřených kroků k zajištění odpovědnosti zaměstnanců a dalších osob vykonávající zprostředkovatelskou činnost pro pojišťovacího zprostředkovatele, kteří mají přístup k Osobním údajům, školení zaměstnanců, pravidelné zálohování, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů, softwarová ochrana zařízení, na kterých jsou uložena Osobní údaje atd.


VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ


PASIVNÍ PRÁVO
Máte právo být informováni o zpracování svých osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování vašich osobních údajů, tak aby byla především naplněna zásada transparentnosti zpracování. Jde zejména o informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů. V tomto případě se jedná o vaše pasivní právo, jelikož aktivitu vůči vám musíme vyvinout my jako správce vašich osobních údajů – i bez vašeho podnětu vám musíme požadované informace tak, jak jsou stanoveny zákonem, poskytnout, resp. zpřístupnit. Činíme tak i prostřednictvím tohoto Prohlášení. Úplný výčet informací, které vám jako správce poskytujeme při shromažďování vašich osobních údajů, lze nalézt v článcích 13 a 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.


AKTIVNÍ PRÁVA
Mezi práva, která jsou založena především na vaší aktivitě (žádosti), patří zejména:

1. Právo na přístup k osobním údajům
Na základě vaší žádosti vám poskytneme:
potvrzení o tom, zda zpracováváme vaše osobní údaje
zejména informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o 
veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, apod.
kopii osobních údajů, pokud tím nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob
Za poskytnutí informace po vás můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace, pouze však v případě, že jsme vám totožnou informaci již alespoň dvakrát prokazatelně sdělili a vaše žádost se jeví jako zjevně nedůvodná či nepřiměřená. Zjevnou nedůvodnost musíme doložit.
Toto své právo můžete uplatnit písemně na adrese firmy, za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

2. Právo na opravu nepřesných údajů
Může se stát, že vaše osobní údaje, které shromažďujeme a dále zpracováváme, jsou nepřesné. Jako náš zákazník máte povinnost oznamovat firmě změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Obdobně vyžadujeme vaši součinnost tehdy, pokud při zpracovávání zjistíme nepřesnost ve vašich osobních údajích. Zavazujeme se provést opravu vašich osobních údajů co nejdříve resp. dle dostupných technických možností.
Toto své právo můžete uplatnit písemně na adrese firmy, za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

3. Právo na výmaz (právo „být zapomenut“)
Pokud si nepřejete, abychom nadále zpracovávali vaše osobní údaje, můžete nás požádat o jejich trvalý výmaz – jsme povinni vašemu požadavku vyhovět, pokud neprokážeme, že existují oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů (např. pokud ještě neuplynula 10-ti letá zákonná lhůta pro archivaci faktur, nemůžeme vaše osobní údaje vymazat z účetní databáze). V okamžiku, kdy vaše osobní údaje již nejsou potřeba k účelu, po nějž byly shromážděny a dále zpracovávány, zajistíme díky nastaveným mechanismům jejich výmaz či anonymizaci. Jestliže se domníváte, že dosud nedošlo k výmazu vašich osobních údajů, obraťte se na nás písemně na adresu sídla firmy.

4. Právo na omezení zpracování
Dokud se nevyřeší váš podnět nebo námitka proti zpracování osobních údajů, kterou jste nám adresovali, máte právo na omezení zpracování.

5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování
Pokud dojde k opravě, výmazu či omezení zpracování vašich osobních údajů, oznamujeme tuto skutečnost jednotlivým příjemcům, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Pokud nás o to požádáte, informujeme vás o těchto příjemcích.
Toto své právo můžete uplatnit písemně na adrese firmy.

6. Právo na přenositelnost osobních údajů
Jestliže nám v souvislosti s poskytováním služeb na základě smluvního vztahu nebo v případě udělení souhlasu poskytnete osobní údaje, které jsou dále v naší společnosti zpracovávány automatizovaně, máte právo od nás získat tyto údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu tak, abyste je mohli předat jinému správci. Pokud to bude technicky realizovatelné, můžeme tyto údaje předat i přímo Vámi určenému správci a to v případě, že bude řádně a jednoznačně určena osoba, která bude za příslušného správce jednat a jejíž totožnost budeme moci bezpečně ověřit. Vyhrazujeme si však právo vaší žádosti nevyhovět a to tehdy, pokud by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob. Toto své právo můžete uplatnit písemně na adrese firmy, za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Může se stát, že si nepřejete, abychom zpracovávali vaše osobní údaje, ale my vám odpovíme, že bohužel nemůžeme vaší žádosti vyhovět, protože vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu firmy.  V takovém případě máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Jestliže neprokážeme, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů na základě vznesené námitky ukončit bez zbytečného odkladu.
Námitku nám můžete zaslat písemně na adresu sídla firmy.

8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Pokud bychom se rozhodli, že budeme zpracovávat vaše osobní údaje pro obchodní účely a vy byste nám k tomu dali souhlas, můžete jej kdykoliv poté odvolat a to výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle – v našem případě tedy buď přímo ve vašem uživatelském účtu, nebo – v případě zaslaného obchodního sdělení – taktéž kliknutím na odkaz v těle takovéto zprávy.
Jestliže jste nám udělili souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu, můžete jej kdykoliv odvolat, buď telefonicky nebo zasláním mailu na info@duerlpartner.cz
Jestliže si nadále nepřejete, aby docházelo ke zpracování údajů z cookie, postačí nastavit váš webový prohlížeč tak, aby byly cookie napříště zakázány. Bližší informace týkající se souborů cookie a GA jsou k dispozici kliknutím na informační lištu, dostupnou z úvodní www stránky Poskytovatele.

9. Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném rozhodování včetně profilování
Máte právo nebýt předmětem jakéhokoliv rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro vás mělo právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotklo. Firma prohlašuje, že zásadně neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro vás jako subjekty údajů.

10. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů
Kdykoliv můžete využít svého práva obrátit se se svým dotazem, stížností či podnětem na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, IČO: 70837627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www: https://www.uoou.cz.Toto Prohlášení je platné dnem jeho zveřejnění na internetových stránkách provozovaných firmou Patrik Dürl & Partner, IČ: 61305006, https://www.durlpartner.cz