POJIŠTĚNÍ MAJETKU  
 Do pojištění lze zahrnout pojištění všech předmětů, které jsou součástí Vašeho podnikání:

 • Stavby, budovy a movitý majetek, který má pojištěný ve vlastnictví nebo jej oprávněně užívá​​​
 • Stavební součásti budov
 • Zásoby
 • Cennosti
 • Stroje a elektronika
 • Písemnosti, obchodní knihy, kartotéky, výkresy, technické nosiče dat
 • Majetek zvláštní hodnoty
 • Převzatý majetek (za účelem provedení objednané činnosti)

Pojištění majetku je možné sjednat variantně, dle potřeb konkrétního klienta a v návaznosti na rizika, která by případně mohla ohrožovat jeho konkrétní činnost.

Možnosti připojištění:
 • Pojištění obsahu chladicího zařízení (potraviny, vakcíny apod.)
 • Pojištění nákladu během přepravy
 • Náklady na odstranění suti, trosek po pojistné události

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU​​
Pojistná nebezpečí:

 •  Živelní pojištění (FLEXA, vichřice, krupobití, zemětřesení, záplava, povodeň, sesuv lavin, pád stromů, stožárů, poškození tíhou sněhu, námrazy, aerodynamický třesk, kouř, náraz dopravního prostředků)

 • V rámci majetkového pojištění se dá připojistit i vniknutí atmosférických srážek, náhrada na ztrátu vody, poškození fasády ptactvem, hlodavci.

 • Dalšími možnostmi pojištění je – živelní a kontingentové přerušení provozu

 • Pojištění odcizení je vždy sjednáno s přihlédnutím k možnostem zabezpečení, je možné ujednat odchylný způsob zabezpečení. V rámci tohoto pojištění je možné sjednat i pojištění vandalismu, včetně škod způsobených sprejery.

 • U pojištění skel je možné připojistit i světelné nápisy, reklamy na výkladních skříních

 • V rámci pojištění strojů a elektroniky je možné kromě standardních rizik (neodborná obsluha, vniknutí předmětu, pád předmětu, exploze, imploze) sjednat i strojní přerušení provozu.

 Dle platné legislativy, je každý podnikatelský subjekt povinen nahradit újmu způsobenou třetí osobě porušením právní povinnosti, úmyslným porušením dobrých mravů nebo provozní činností pojištěného.

Pojištění zahrnuje újmu na věci a na zdraví, včetně následné finanční škody. Je možné připojistit
i čistou finanční škodu.

Možné škody vyplývající z titulu tohoto pojištění:
 • Odpovědnost z držby nemovitosti
 • Škody na pronajatých prostorách
 • Škody na věcech převzatých a užívaných
 • Odpovědnost za škody na věcech zaměstnanců  
 • Regresy zdravotních pojišťoven
 •   Odpovědnost za škody způsobené VADNÝM VÝROBKEM, včetně možnosti připojištění stažení výrobku z trhu. Povinnost nahradit újmu způsobenou vadným výrobkem a nutnost stažení výrobku z trhu jsou pro výrobce velkou hrozbou, protože kromě finančních škod, ke kterým dochází, může dojít i poškození dobrého jména společnosti. Toto pojištění je určeno pro všechny subjekty, které vyrábí výrobky, produkty (včetně nápojů, pokrmů), polotovary ​  a dále pro subjekty, které prodávají výrobky třetích stran.
 POJIŠTĚNÍ VÝSTAV 
 Pojištění je možné sjednat včetně přepravy exponátů, jejich instalace, pojištění exponátů během výstavy a pojištění odpovědnosti za škody.
SPECIÁLNÍ DRUHY POJIŠTĚNÍ
POJITĚNÍ ÚPADKU AGENTURY PRÁCE
 Pojištění záruky pro případ, kdy pojištěný z důvodu svého úpadu nevyplatil mzdu dočasně přidělenému zaměstnanci, pro něhož zprostředkovává zaměstnání v souladu s §14 odst. 1 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb.  

POJITĚNÍ ÚPADKU CESTOVNÍ KANCELÁŘE  
Pojištění povinné záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře v souladu se zákonem č. 159/1999 Sb. a jeho úpravou dle zákona č 214/2006 Sb.