POJIŠTĚNÍ BYTOVÝCH DOMŮ VČETNĚ MAJETKU

Možnosti připojištění:
 • Pojištění obsahu chladicího zařízení (potraviny, vakcíny apod.)
 • Pojištění nákladu během přepravy
 • Náklady na odstranění suti, trosek po pojistné události
 • Pojištění odpovědnosti za újmu
 • Dle platné legislativy, je každý podnikatelský subjekt povinen nahradit újmu způsobenou třetí osobě porušením právní povinnosti, úmyslným porušením dobrých mravů nebo provozní činností pojištěného.

Možné škody vyplývající z titulu tohoto pojištění:
 • Odpovědnost z držby nemovitosti
 • Škody na pronajatých prostorách
 • Škody na věcech převzatých a užívaných
 • Odpovědnost za škody na věcech zaměstnanců
 • Regresy zdravotních pojišťoven
 • Odpovědnost za škody způsobené VADNÝM VÝROBKEM,
        včetně možnosti připojištění stažení výrobku z trhu. Povinnost
        nahradit újmu způsobenou vadným výrobkem a nutnost stažení výrobku
        z trhu jsou pro výrobce velkou hrozbou, protože kromě finančních škod,
        ke kterým dochází, může dojít i poškození dobrého jména společnosti.
        Toto pojištění je určeno pro všechny subjekty, které vyrábí výrobky, produkty
        (včetně nápojů, pokrmů), polotovary
 • a dále pro subjekty, které prodávají výrobky třetích stran.
  
Pro klienty zajišťujeme komplexní servis, včetně auditu stávajících pojistných smluv. Následně provedeme ohodnocení rizika, zajistíme zpracování nabídek pojištění od renomovaných pojistitelů a doporučíme Vám optimální pojistný program. Samozřejmostí je následná správa pojistných smluv a likvidace pojistných událostí.  

Pojištění zahrnuje újmu na věci a na zdraví, včetně následné finanční škody.
Je možné připojistit i čistou finanční škodu.
Pojištění majetku je možné sjednat variantně, dle potřeb konkrétního klienta a v návaznosti na rizika, která by případně mohla ohrožovat jeho konkrétní činnost.
Pojistná nebezpečí:
 • Živelní pojištění (FLEXA, vichřice, krupobití, zemětřesení, záplava, povodeň, sesuv lavin, pád stromů, stožárů, poškození tíhou sněhu, námrazy, aerodynamický třesk, kouř, náraz dopravního prostředků)
 • V rámci majetkového pojištění se dá připojistit i vniknutí atmosférických srážek, náhrada na ztrátu vody, poškození fasády ptactvem, hlodavci.
 • Dalšími možnostmi pojištění je – živelní a kontingentové přerušení provozu
 • Pojištění odcizení je vždy sjednáno s přihlédnutím k možnostem zabezpečení, je možné ujednat odchylný způsob zabezpečení. V rámci tohoto pojištění je možné sjednat i pojištění vandalismu, včetně škod způsobených sprejery.
 • U pojištění skel je možné připojistit i světelné nápisy, reklamy na výkladních skříních
 • V rámci pojištění strojů a elektroniky je možné kromě standardních rizik (neodborná obsluha, vniknutí předmětu, pád předmětu, exploze, imploze) sjednat i strojní přerušení provozu.