POJIŠTĚNÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK
POJIŠTĚNÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK
  Pro klienty zajišťujeme komplexní servis, včetně auditu stávajících pojistných smluv. Následně provedeme ohodnocení rizika, zajistíme zpracování nabídek pojištění od renomovaných pojistitelů
a doporučíme Vám optimální pojistný program. Samozřejmostí je následná správa pojistných smluv
a likvidace pojistných událostí.
 POJIŠTĚNÍ MAJETKU  
Možné škody vyplývající z titulu tohoto pojištění:
 • Odpovědnost z držby nemovitosti
 • Škody na pronajatých prostorách
 • Škody na věcech převzatých a užívaných
 • Odpovědnost za škody na věcech zaměstnanců  
 • Regresy zdravotních pojišťoven
 • Odpovědnost za škody způsobené VADNÝM VÝROBKEM, včetně možnosti připojištění stažení výrobku z trhu.
 • Povinnost nahradit újmu způsobenou vadným výrobkem a nutnost stažení výrobku z trhu jsou pro výrobce velkou hrozbou, protože kromě finančních škod, ke kterým dochází, může dojít i poškození dobrého jména společnosti.
 • Toto pojištění je určenopro všechny subjekty, které vyrábí výrobky, produkty (včetně nápojů, pokrmů), polotovary a dále pro         subjekty, které prodávají výrobky třetích stran.

 Do pojištění lze zahrnout pojištění všech předmětů, které jsou součástí Vašeho podnikání:

 • Stavby, budovy a movitý majetek, který má pojištěný ve vlastnictví nebo jej oprávněně užívá​​​
 • Stavební součásti budov
 • Zásoby
 • Cennosti
 • Stroje a elektronika
 • Písemnosti, obchodní knihy, kartotéky, výkresy, technické nosiče dat
 • Majetek zvláštní hodnoty
 • Převzatý majetek (za účelem provedení objednané činnosti)

Pojištění majetku je možné sjednat variantně, dle potřeb konkrétního klienta a v návaznosti na rizika, která by případně mohla ohrožovat jeho konkrétní činnost.
Pojistná nebezpečí:

 •  Živelní pojištění (FLEXA, vichřice, krupobití, zemětřesení, záplava, povodeň, sesuv lavin, pád stromů, stožárů, poškození tíhou sněhu, námrazy, aerodynamický třesk, kouř, náraz dopravního prostředků)

 • V rámci majetkového pojištění se dá připojistit i vniknutí atmosférických srážek, náhrada na ztrátu vody, poškození fasády ptactvem, hlodavci.

 • Dalšími možnostmi pojištění je – živelní a kontingentové přerušení provozu

 • Pojištění odcizení je vždy sjednáno s přihlédnutím k možnostem zabezpečení, je možné ujednat odchylný způsob zabezpečení. V rámci tohoto pojištění je možné sjednat i pojištění vandalismu, včetně škod způsobených sprejery.

 • U pojištění skel je možné připojistit i světelné nápisy, reklamy na výkladních skříních

 • V rámci pojištění strojů a elektroniky je možné kromě standardních rizik (neodborná obsluha, vniknutí předmětu, pád předmětu, exploze, imploze) sjednat i strojní přerušení provozu.

Možnosti připojištění:
 • Pojištění obsahu chladicího zařízení (potraviny, vakcíny apod.)
 • Pojištění nákladu během přepravy
 • Náklady na odstranění suti, trosek po pojistné události


POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU​​
 Dle platné legislativy, je každý podnikatelský subjekt povinen nahradit újmu způsobenou třetí osobě porušením právní povinnosti, úmyslným porušením dobrých mravů nebo provozní činností pojištěného.

Pojištění zahrnuje újmu na věci a na zdraví, včetně následné finanční škody. Je možné připojistit
i čistou finanční škodu.


POJIŠTĚNÍ FIREMNÍHO MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI
POJIŠTĚNÍ BYTOVÝCH DOMŮ

 POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZAMĚSTNANCŮ
ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU ZAMĚSTNAVATELI
 Za pojištěný majetek se považují:​​
 • Bytové domy, včetně jejich příslušenství
 • Budovy a drobné vedlejší stavby, které se nacházejí na stejném pozemku jako bytový dům
 • Bytové domy ve výstavbě, v rekonstrukci 
 • Stavební materiál, sloužící k výstavbě, rekonstrukci 
 • Stroje a elektronika
 • Elektromotory, sloužící k provozu domu  
  
 
Pojistná nebezpečí jsou v rozsahu živelních rizik, odcizení,   vandalismu.
 Zaměstnavatel může po zaměstnanci požadovat náhradu újmy do výše 4,5 násobku platu.

Pojištění je určeno pro zaměstnance, kteří pracují ve společnosti na základě pracovní smlouvy. Pojištění se dá sjednat s rozšířením krytí na škody způsobené řízením pracovních strojů, motorových vozidel.
 Pojištění profesní odpovědnosti je stanoveno právním předpisem, při výkonu vybraných profesí, poskytováním odborných služeb:
Doplňková připojištění:
 • Držba a provoz bytového domu.  
 • Újma  
 • Spolupojištěné osoby  
 • Osoby vypomáhající pojištěnému při výstavbě 
 • Osoby pověřené stavebním dozorem při výkonu této činnost
 • Je možné připojistit i odpovědnost statutárního orgánu D&O 
 • Pojištění asistenčních služeb  
 • Osoby, které pojištěný pověřil čištěním a údržbou chodníků, schodišť, chodeb a prostranství patřících k bytovému domu při výkonu této činnosti
​​
 • Advokáti a notáři
 • – dle příslušných ustanovení zákona 85/1966 Sb. o advokacii a dle zákona č. 358/1992 Sb. o notářích.
    

 • Auditoři, daňoví poradci a účetní
 • – dle příslušných ustanovení zákona č. 93/2009 Sb.
        o auditorech a dle zákona č. 523/1992 Sb. o daňovém poradenství,            dále dle zákona
        č. 563/1991 Sb. o účetnictví.
  

 • Autorizovaní architekti a technici činí ve výstavbě
 • - dle zákona 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

 • Makléři, agenti, likvidátoři, zprostředkovatelé
 • - dle zákona č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných události
 • ​​ Odpovědnost provozovatele nestátního zdravotnického zařízení
 • – dle zákona č.372/2011 Sb.  o zdravotních službách. Dále pojištění zdravotní péče – ošetřovatelské, poradenské, diagnostické, rehabilitační, lázeňské, lékárenské péče.  Dle příslušných ustanovení zákona
  č. 166/1999 Sb. o veterinární  péči.
    

 • Insolvenční  správce
 • – dle příslušných ustanovení zákona 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích.


 • Poskytovatelé sociálních služeb
 • – dle příslušných ustanovení zákona č. 108/2006 Sb.
        o sociálních službách.
 STAVEBNĚ MONTÁŽNÍ POJIŠTĚNÍ
​​
 • Pojištění je možné sjednat jak na konkrétní stavbu, tak formou roční smlouvy, která zahrnuje všechny projekty v rámci pojistného období.
    
 • Je možné pojistit věcné škody na díle, živelní pojištění, odcizení, vandalismus, pád věci, odpovědnost za škody.
  
 • Do pojištění je možné zahrnout i okolní stavby, stroje, stavební materiál, pojištění zkušebního provozu, prodloužená záruka.
    
POJIŠTĚNÍ VÝSTAV 
SPECIÁLNÍ DRUHY POJIŠTĚNÍ
POJITĚNÍ ÚPADKU AGENTURY PRÁCE
POJITĚNÍ ÚPADKU CESTOVNÍ KANCELÁŘE  
Pojištění D&O – pojištění statutárních orgánů společnosti
Pojištění se vztahuje na:​​
Pojištění je možné sjednat včetně přepravy exponátů, jejich instalace, pojištění  exponátů během výstavy a pojištění odpovědnosti za škody.
 • Pojištění nekonání akce
 • Pojištění bankovních rizik
 • Ukončení kariéry sportovců
 • Pojištění Hole in One
Pojištění povinné záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře v souladu se zákonem č. 159/1999 Sb. a jeho úpravou dle zákona č 214/2006 Sb.  
 • Náklady na úhradu finanční škody
 • Náklady na šetření
 • Náklady na očištění dobrého jména
 • Retroaktivní krytí pro všechny členy společnosti
 • Sublimit pro osobní a rodinné výdaje
 • Veřejnoprávní pokuty, penále
DALŠÍ TYPY POJIŠTĚNÍ: 
Pojištění záruky pro případ, kdy pojištěný z důvodu svého úpadu nevyplatil  mzdu dočasně přidělenému zaměstnanci, pro něhož zprostředkovává  zaměstnání v souladu s §14 odst. 1 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb.  

DOPRAVNÍ POJIŠTĚNÍ
POJIŠTĚNÍ FINANČNÍ ZPŮSOBILOSTI DOPRAVCE 
CARGO POJIŠTĚNÍ
POJIŠTĚNÍ VOZIDEL
POJIŠTĚNÍ SOUKROMÉHO MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI
POJIŠTĚNÍ STAVEB A DOMÁCNOSTI
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI DOPRAVCE  
PŘIPOJIŠTĚNÍ:
 • Pojištění skel
 • Pojištění náhradního vozidla
 • Přírodní rizika
 • Zavazadla
 • Přímá likvidace
 • Pojištění činnosti vozidla jako pracovního stroje
 • Pojištění asistence
 • GAP
Pojištění se vztahuje na poskytnutí finanční záruky nekryté jinými finančními instrumenty, vyplývající ze zákonem předepsané povinnosti – zákon 111/1994 Sb.

Dopravce musí být finančně způsobilý vůči svým závazkům, které mohou vzniknout z titulu provozování silniční dopravy.

Dopravce prokazuje disponibilitu roční účetní uzávěrkou za kalendářní rok. Pokud nedisponuje dostatečným kapitálem, může si sjednat pojištění FZD.
 • Pojištění vnitrostátní, mezinárodní i kabotážní přepravy (včetně kabotáže na území SRN)
 • Pojištění odpovědnosti a zasilatele v jedné pojistné smlouvě
 • Pojištění subdodavatelů (poddopravců a mezizasilatelů)
 • Možnost připojištění nadrozměrných nákladů, pozdního dodání
 • Pojištění hrubé nedbalosti řidiče dle § 29 bod 2 CMR  
Pojištění nemovitosti kryje případné škody na nemovitosti a ostatních stavbách, které náleží k hlavní nemovitosti (bazén, garáž, skleník, FVE). Kryje škody způsobené živelními nebezpečími odcizením, vandalismem.
Do pojištění je zahrnuto i pojištění skel.
Dále je možné pojistit atmosférické srážky, škody způsobené hlodavci, náhradu na ztrátu vody, pojištění zahradní architektury.
Do pojištění domácnosti jsou zahrnuty všechny věci movité, cennosti, včetně elektroniky, pojištění je sjednáno v rozsahu živelních rizik, odcizení, vandalismu a volitelných připojištění .
Pojištění elektronických zařízení je rozšířeno o pojištění přepětí a indukce.
Nabídky pojistitelů jsou v rozsahu od low cost, až po možnost sjednání nejširšího rozsahu krytí s možností navýšení limitů u doplňkových pojištění.
 • Majetkové pojištění všech zásilek při přepravě
 • Pojištění v rozsahu ALL RISK
 • Pojistné plnění až do výše 110 % náhrady škody a dopravného
 • Nulová spoluúčast
 • Pojištění je možné sjednat do většiny zemí světa, u některých destinací je nutný předchozí souhlas pojistitele
 • Kryto je pojištění přepravy všemi dopravními prostředky (silniční, námořní, letecká, železniční přeprava)
 • Pojištění kryje i náklady na společnou havárii u námořní nebo trajektové přepravy
  
Pojištění odpovědnosti zahrnuje újmy, které jsou způsobeny třetí osobě v souvislosti s držbou nemovitosti, provozem zařízení domácnosti, při zábavě, rekreačním sportu. Pojistná ochrana se vztahuje na všechny členy domácnosti, včetně odpovědnosti z vlastnictví zvířete.
Pojistné krytí lze rozšířit i na odpovědnost z titulu nájemce na nebo nájemníka nemovitosti.
 • Velmi sofistikovaná a intenzivní pojistná ochrana širokého rozsahu pro majitele luxusních jachet s velmi vysokými limity pojistného krytí a výjimečnou možností přizpůsobení Vašim konkrétním potřebám – luxusní pojištění pro majitele luxusních jachet.
POV
HAV
POJIŠTĚNÍ ZAHRNUJE:
 • Léčebné výlohy, u kterých je možnost volby od minimálních limitů, až po neomezené krytí,
 • Náklady na repatriaci,
 • Pojištění úrazů,
 • Pojištění trvalých následků,
 • Pojištění denního odškodného,
 • Pojištění zavazadel,
 • Možnost připojištění rizikových sportů,
 • Pojištění odpovědnosti
 • Pojištění storna zájezdu
    
 • Pojištění osobních věcí na palubě
 • Pojištění zvláštního vybavení a uměleckých předmětů na palubě
 • Úrazové pojištění
 • Ubytování, cestování a návrat v případě, že se loď v důsledku pojistné události stane neobyvatelnou
 • Léčebné výlohy pro úrazy související s pojistnou událostí
 • Pojištění válečných rizik
 •  A možnost vyjednat další speciální pojistné krytí dle Vaší individuální potřeby
Velkorysý rozsah allriskového (všerizikového) pojištění s minimem výluk.
Dostatečná pojistná částka i rozsah pojistného krytí.
Cestovní pojištění je možné sjednat jak na krátkodobé pobyty, tak formou ročního pojištění.
P&I POJIŠTĚNÍ 
Díky dlouholetým zkušenostem a přímým kontaktům na anglický trh – Lloyd’s, kolébku pojištění lodí s více než třísetletou zkušeností a zároveň největší schopností inovace a přizpůsobení konkrétním potřebám současných majitelů lodí, si Vám dovolujeme nabídnout to nejlepší, co je na světovém trhu s pojištěním rekreačních lodí od člunů po velké námořní jachty k dispozici.
POJIŠTĚNÍ POSÁDEK LODÍ
 • Úrazové pojištění
 • Pojištění léčebných výloh
 • Pojištění únosu
 • Pojištění nákladů na evakuaci při přírodní katastrofě
 • A možnost vyjednat další speciální pojistné krytí dle Vaší individuální potřeby
POJIŠTĚNÍ REKREAČNÍCH
​LODÍ
(OD ČLUNŮ PO VELKÉ NÁMOŘNÍ JACHTY)
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI 
MAJETKOVÉ POJIŠTĚNÍ
(tedy „havarijní“ či „kasko“ pojištění)
POJIŠTĚNÍ POSÁDEK LODÍ